Dấu hay giấu ?

Ngôn ngữ Việt Nam rất phong phú về cả chữ viết và chữ đọc. Một số từ được phát âm giống nhau 100%, nhưng khi chúng được viết lại hoàn toàn, ý nghĩa của những từ này hoàn toàn khác. Ví dụ: “Ẩn hoặc che giấu”, “Ẩn hoặc che giấu” và “Ẩn hoặc che giấu”.

Dấu hay Ẩn là chính tả? Hide or Hide - Ẩn hoặc Ẩn
Dấu hay Ẩn là chính tả? Hide or Hide – Ẩn hoặc Ẩn

Đầu tiên, hãy giải thích ngữ nghĩa của những từ trên:

Dấu hiệu là gì?

Dấu là danh từ trong tiếng Việt dùng để chỉ sự vật, hiện tượng, khái niệm, con người,… Ví dụ: dấu, dấu chân, dấu, dấu chấm, dấu hỏi, dấu ngã, dấu huyền, dấu nặng,…

Cái gì đang che giấu?

Ẩn là một động từ trong tiếng Việt, dùng để chỉ một hành động cụ thể. Ví dụ: Conceal (che giấu thông tin), Che giấu (giấu thông tin), Conceal (che giấu điều gì đó), …

Kết luận: Như vậy, chúng ta thấy rằng cả hai từ “ký và ẩn” đều có cách phát âm hoàn toàn giống nhau, nhưng khi viết ra chúng lại có cách viết và ý nghĩa hoàn toàn khác. Và khi nào dùng từ “Ký”, khi nào dùng “ẩn” thì chắc hẳn chúng ta cũng đã biết rồi phải không?

Một số ví dụ về cách viết đúng khi sử dụng dấu hoặc dấu

Che khuyết điểm, che khuyết điểm, che khuyết điểm hay che khuyết điểm, che khuyết điểm, che khuyết điểm, che khuyết điểm, che khuyết điểm hay che khuyết điểm, che khuyết điểm hay che khuyết điểm, che khuyết điểm hay che khuyết điểm?

Câu trả lời đúng (đúng chính tả) là: Ẩn

Ẩn hoặc ẩn, che giấu hoặc che giấu, ẩn hoặc ẩn, ẩn hoặc ẩn

Câu trả lời đúng (cách viết đúng là): Che giấu, che giấu, giấu tên, ẩn danh đều đúng trong các trường hợp sau:

Che giấu (che giấu thông tin)

Giấu (tên là Thành, nếu giấu thì sẽ thành Thành: ở đây giấu được hiểu với các từ khác như: đưa tay lên dấu tên {gạch nối, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng)).

Các dấu tên (gạch nối, dấu sắc, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng, dấu chấm hỏi, …)

Ẩn danh (chỉ hành động giữ lại thông tin. Ví dụ: Tên của anh ấy được giữ lại trong bài kiểm tra; tên của ứng viên được giữ lại trong cuộc phỏng vấn)

ẩn hoặc ẩn, ẩn hoặc ẩn, ẩn hoặc ẩn, ẩn hoặc ẩn, ẩn hoặc ẩn

Đáp án đúng (đúng chính tả) là: Giấu dốt

che khuyết điểm hay che khuyết điểm? Cả hai đều đúng trong các trường hợp sau:

Ẩn (hành động che giấu thông tin)

Ẩn (dấu trong trường hợp này được hiểu là danh từ (giữ dấu, giữ dấu, giữ dấu chấm than, …)

 

Xem thêm những bài giải thích về Như Thế Nào ?